Dürüstlük, iyi niyet, adil davranış ve güven temelli ilişkilere dayanan Erkurt Holding Etik İlkeleri geçerli tüm yasalara uyumu benimsemekte, tüm şirket çalışanlarımız ve paydaşlarımız için uyulması ve kaçınılması gereken davranışlar bütününü içermektedir.

Etik ilkelerimize uyum, tüm çalışanlarımızın en önemli ve delege edilemez sorumluluğudur ve temel ahlaki değerlerimizi yansıtmaktadır.

Her koşulda yasalara uyumdan taviz vermeyiz.

Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyetlerimizi yasalar çerçevesinde yürütürüz. Erkurt Holding ve çalışanları yasalarla bağlıdır.

Şirket çıkarlarımızı, her türlü çıkarın üzerinde tutarız. Şirkete zarar verecek davranışlardan kaçınır, kurumsal itibarımızı koruruz.

Tüm çalışanlarımız, kendi kişisel çıkarları ile şirket çıkarları arasında ihtilaf içeren veya içerebilecek her türlü durumdan uzak durur. Şirketimizin çıkarını gözetme konusundaki karar ve davranışlarını etkileyebilecek herhangi bir anlayış ya da anlaşma içinde bulunmazlar.

Şirket varlıklarına sahip çıkar ve onları koruruz.

Tüm çalışanlarımız şirket varlıklarını korur; uygun ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Taşınır ve taşınmaz gayrimenkuller, teknoloji, bilgisayar donanım ve yazılımları, hammadde ve malzemeler, makine ve aletler, nakit değerler de dâhil olmak üzere tüm şirket varlıkları kayıp, zarar ve kötüye kullanımdan korunur. Bu yükümlülük, marka, itibar, entelektüel sermaye, know-how ve gizli bilgilerin korunmasını da içermektedir. Şirketimiz kendi haklarını koruduğu gibi başkalarının varlıklarına ve haklarına da saygı duyar.

Farklılıkları kucaklar, kişisel haklara ve itibara saygı duyarız.

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği her yerde ve ortamda, kişilerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda, grubumuzda hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapılamaz.

Şirket dışı aktivitelerimizde de şirket çıkarlarını göz önünde bulundurur, şirket itibarımızı zedeleyecek faaliyetlerden uzak dururuz.

Çalışanlarımız, Yönetim Kurulunun izni olmadıkça, şirket dışında resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görevi kabul edemez, şirketin faaliyet konusuna dâhil olsun veya olmasın herhangi bir ticari işle; çalışan, ortak, danışman şeklinde bizzat veya dolaylı olarak meşgul olamaz.

Şirketimizin gizli bilgilerini korur ve başkalarının gizli bilgilerine saygı gösteririz.

Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları, üçüncü taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular ve benzeri bilgilerdir.

Tüm çalışanlarımızın yukarıda bahsi geçen gizli bilgileri koruması ve sadece şirket amaçları için kullanması beklenir. Tüm paydaşlarımıza ait gizli bilgilerin korunmasına da özen gösteririz.

Tüm kararlarımızda adil ve tarafsız oluruz, kişisel ilişkilerden etkilenmeyiz.

Çalışanların yakın aile fertleri ve eşlerinin, çalışan ya da danışman olarak işe alınmaları, bu kararın, kişilerin vasıf, performans, yetkinlik ve deneyimlerine dayanılarak verilmesi ve çalışan ile yakını arasında herhangi bir raporlama ilişkisinin olmaması şartlarına bağlıdır.  

Bu adil istihdam ilkeleri, ücretlendirme, terfi ve transfer gibi istihdamın her alanında ve akrabalık ilişkisinin, çalışanın işe girmesinden sonra doğduğu hallerde de uygulanır.

Girişimci ruhumuzla dürüst ticaretimizi sürekli geliştiririz.

Holdingimizde Rekabet Hukuku ve etik kurallar çerçevesinde dürüst ve ahlaklı bir rekabet hedeflenir. Haksız rekabetten kaçınılır. Sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet edilir. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimler gerçekleştirilmez. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmalar desteklenir.

Doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeyiz. Yolsuzluğun her türünü yasaklarız.

Çalışanlarımız çıkar sağlamak amacıyla, özel ya da kamusal üçüncü kişilerle hiçbir şekilde, uygunsuz finansal veya başka bir avantaj teklif edemezler ve söz veremezler. Aynı şekilde, çalışanlarımız üçüncü tarafa ayrıcalıklı muamele gösterme karşılığında, benzer bir avantajı kabul edemezler.   

Etik ilkelerimize her koşulda bağlı kalınması için gereken tüm önlemleri alırız.  

Holdingimiz, geçmişten bugüne gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, kurumsal yönetim, temel değerlere bağlılık, etik kurallara uyum ve adaletli davranış konularında yüksek bir itibara sahip olmuştur.