ERKURT HOLDİNG A.Ş.MÜŞTERİKİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VEİŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Erkurt Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 Kişisel verileriniz, Oruçreis Mah.Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blk. 30.Kat No: 12 İç Kapı No: 114-115 Esenler/ İstanbul adresinde mukim, Atışalanı Vergi Dairesi, 3630051275 nolu vergi mükellefi Erkurt Holding A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Erkurt Holding A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında ve bu süreçlerde;

Müşterinin;

 • Adı soyadı,
 • C Kimlik Numarası,
 • Adresi,
 • Telefon numarası,
 • Ödeme bilgileri,
 • Banka hesap bilgileri,
 • Talep bilgileri,
 • Sipariş bilgileri,
 • Sipariş fatura bilgileri,
 • Satın almış olduğu/incelediği ürün bilgileri

Bilgilerinin alınması gerekmektedir. Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olan ticari elektronik ileti, üye ile bağlantı kurulması, çalışma yapılması değerlendirilmesi ve ticari süreçlerin yürütülmesi kapsamında işlenebilecektir. Bu doğrultuda aşağıdaki amaçlarla işleme faaliyeti yürütülebilecektir;

 • Kişiye özel kampanya sunumu ve bu kampanyalar ile ilgili bilgilendirme iletileri gönderilmesi,
 • Müşteri’nin vermiş olduğu bilgiler ile ürün geliştirme modellerinin oluşturulması,
 • Sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması,
 • Web sitesinin iyileştirilmesi,
 • Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi,
 • Müşterilerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi,
 • Müşterilerin vermiş olduğu bilgilerin Şirket web sitesinin kullanıcı dostu hale getirilebilmesi amacıyla işlenmesi,
 • Elektronik posta ile bülten gönderilmesi,
 • Elektronik ortamda sunulan hizmetlerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılabilmesi,
 • Firmanın tanımlayacak olduğu sadakat programları kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması.
 1. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Adı, soyadı, T.C Kimlik no
Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir
İletişim Bilgisi
Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi
Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.
Müşteri İşlem
Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.
1.Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.
Şirket tarafından tanzim edilebilmekte ve
işlenebilmektedir.
Finans Bilgisi
Banka hesap bilgileri, IBAN vb.
Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.
İşlem Güvenliği
IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış
bilgileri, Şifre ve parola bilgileri
1.Müşterinin kendisi tarafından
verilebilmektedir.
2.Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.
Kılık ve Kıyafet
Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler
1.Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.
2.Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

    4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

    5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Erkurt Holding A.Ş. tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

 

      6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Oruçreis Mah.Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blk. 30.Kat No: 12 İç Kapı No: 114-115 Esenler/ İstanbul adresinden ulaşabileceğiniz Erkurt Holding. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.